10
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Dầu ♀ ch
Tên gọiLin
 
Cha Nguyễn Thạch (Quế) ch

Mẹ

Bùi thị Quế ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Quế (Lập) ch
03 Nguyễn văn Bình (4 Liêu) ch

Chồng 1
Trương Thạnh ♂ ch


Con
01. Trương thị Liên (Lin)