8
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Chì ♂ ch
Cha Nguyễn Quán (Sửu) ch

Mẹ

Võ thị Ruộng (Hựu) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Tiến (Hựu)
02 Nguyễn văn Tiền ♂
04 Nguyễn thị (không rõ) ♀ ch
05 Nguyễn thị Liễu (Hồng)
06 Nguyễn thị Kim Thùy ♀
07 Nguyễn văn Tuấn ♂ ch
08 Nguyễn thị Hiếu ♀