5
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Liêu ♀
Cha Nguyễn văn Bình (4 Liêu) ch

Mẹ

Bùi thị Nông ♀

Anh chị em ruột
03 Nguyễn văn Trắc ♂
04 Nguyễn thị Lữ ♀
05 Nguyễn văn Hùng ♂
06 Nguyễn văn Dũng ♂

Chồng 1
Nguyễn Anh Tuấn ♂


Con
01. Nguyễn Thị Ánh Nguyệt ♀
02. Nguyễn Song Hào ♂
03. Nguyễn Thị Hảo ♀
04. Nguyễn Thị Thanh Diệu ♀ ch
05. Nguyễn Song Toàn ♂
06. Nguyễn Song Vỹ ♂
07. Nguyễn thị Út ♀