10
tháng Mười Một, năm Nhâm Dần

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Diên ♀ ch

Chồng 1
Nguyễn Diên (Long) ch


Con
01. Nguyễn Diên (2 Ẩn) ch
02. Nguyễn văn Lai ♂ ch
03. Nguyễn thị Lẻ ♀ ch
04. Nguyễn Hoa (Phong)
05. Nguyễn thị Xuân Hương ♀