18
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Tuy ♂ ch
Tên gọi3 Xương
 
Cha Nguyễn Xương (Kiểng) ch

Mẹ

Nguyễn thị Huẩn (bà Xương) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Xiêm ♀ ch
03 Nguyễn thị Ban ♀
05 Nguyễn Thị Huệ ♀
06 Nguyễn văn Duy (Quốc)
07 Nguyễn văn Tế (8 Tế)
08 Nguyễn thị A ♀
09 Nguyễn thị Ê (Lan)

Vợ 1
Lương thị Ngọc ♀


Con
01. Nguyễn văn Khương ♂
02. Nguyễn thị Minh Khẩm ♀
03. Nguyễn thị Minh Khẩn ♀
04. Nguyễn thị Minh Khiết ♀
05. Nguyễn văn Khởi ♂