10
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Tế ♂
Tên gọi8 Tế
 
Cha Nguyễn Xương (Kiểng) ch

Mẹ

Nguyễn thị Huẩn (bà Xương) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Xiêm ♀ ch
02 Nguyễn văn Tuy (3 Xương) ch
03 Nguyễn thị Ban ♀
05 Nguyễn Thị Huệ ♀
06 Nguyễn văn Duy (Quốc)
08 Nguyễn thị A ♀
09 Nguyễn thị Ê (Lan)

Vợ 1
Nguyễn thị Bưởi ♀


Con
01. Nguyễn văn Lập ♂ ch
02. Nguyễn Phú ♂
05. Nguyễn thị Kim Luyến ♀
07. Nguyễn văn Trí ♂
08. Nguyễn Kim ♀
11. Nguyễn thị Ngân ♀