8
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Ban ♀
Cha Nguyễn Xương (Kiểng) ch

Mẹ

Nguyễn thị Huẩn (bà Xương) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Xiêm ♀ ch
02 Nguyễn văn Tuy (3 Xương) ch
05 Nguyễn Thị Huệ ♀
06 Nguyễn văn Duy (Quốc)
07 Nguyễn văn Tế (8 Tế)
08 Nguyễn thị A ♀
09 Nguyễn thị Ê (Lan)