8
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị A ♀
Cha Nguyễn Xương (Kiểng) ch

Mẹ

Nguyễn thị Huẩn (bà Xương) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Xiêm ♀ ch
02 Nguyễn văn Tuy (3 Xương) ch
03 Nguyễn thị Ban ♀
05 Nguyễn Thị Huệ ♀
06 Nguyễn văn Duy (Quốc)
07 Nguyễn văn Tế (8 Tế)
09 Nguyễn thị Ê (Lan)

Chồng 1
Trần Hưng ♂


Con
01. Trần Tấn Huy ♂
02. Trần Thị Nga ♀
03. Trần Thị Thân ♀
04. Trần Tấn Thuột ♂ ch
05. Trần Tấn Thành ♂
06. Trần Tấn Đạt ♂