11
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Huyền ♀
Cha Nguyễn Lào ♂ ch

Mẹ

Hoàng thị Gái ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Hoàng Nam ♂
02 Nguyễn Hoàng Nhơn ♂

Chồng 1
Phạm Quang Tuyến ♂


Con
01. Phạm Nguyễn Quang Trung ♂