8
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Quốc ♂
Cha Nguyễn Quốc ♂

Mẹ

Nguyễn thị Đều (Quốc) ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Ba (Nước)
03 Nguyễn thị Non ♀
04 Nguyễn thị Đặng ♀
05 Nguyễn thị Mùa ♀
06 Nguyễn thị Màng ♀
07 Nguyễn Thanh ♂
08 Nguyễn thị Thiên ♀

Vợ không rõ 

Con
01. Nguyễn thị Thủy ♀