20
tháng Tám, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Võ văn Sinh ♂
Cha Võ Sóc (Sinh)

Mẹ

Nguyễn thị Tám (Sinh)

Anh chị em ruột
03 Võ thị Ly ♀
04 Võ thị Thủy ♀
05 Võ thị Nhi ♀
06 Võ thị Quy ♀
07 Võ văn Mạnh ♂
08 Võ văn Năng ♂
09 Võ văn Lực ♂

Vợ 1
Nguyễn thị Chỉnh ♀


Con
01. Võ thị Sa ♀
02. Võ văn Sứ ♂
03. Võ văn Siên ♂