5
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Biên ♂ ch
Tên gọiChâu
 
Cha Nguyễn Thạch ♂ ch

Mẹ

Lê thị Xe (Thạch) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Thạch (Quế) ch
02 Nguyễn thị Ư (bà Minh) ch
05 Nguyễn thị Thường (Trân) ch
07 Nguyễn Đực ♂ ch

Vợ 1
Nguyễn thị Lãng ♀ ch


Con
01. Nguyễn .... (Hai) ch

 

Vợ 2
Phạm thị Dương ♀ ch


Con
02. Nguyễn thị Biên (Ký) ch
03. Nguyễn văn Long (Ánh-Hồng) ch
05. Nguyễn thị Lưỡng ♀ ch
06. Nguyễn Tiếng Lực (Phát)
07. Nguyễn thị Tý (Tý)
08. Nguyễn Ngọc Anh (9 Tân-Trang)
09. Nguyễn Mười ♂ ch