25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Võ văn Năng ♂
Cha Võ Sóc (Sinh)

Mẹ

Nguyễn thị Tám (Sinh)

Anh chị em ruột
01 Võ văn Sinh ♂
03 Võ thị Ly ♀
04 Võ thị Thủy ♀
05 Võ thị Nhi ♀
06 Võ thị Quy ♀
07 Võ văn Mạnh ♂
09 Võ văn Lực ♂