5
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Anh Vũ ♂
Cha

Mẹ

Nguyễn thị Liên (Một)


Anh chị em cùng mẹ khác cha
01 Nguyễn thị Miên ♀
02 Nguyễn thị Vĩnh ♀

Vợ 1
Phạm thị Hồng Quyên ♀


Con
01. Nguyễn Vạn Tường ♂
02. Nguyễn Trà Giang ♀