5
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Lê thị Thuý Hằng ♀
Cha Lê Đức Thăng ♂

Mẹ

Lê thị Hạnh ♀

Chồng 1
Nguyễn văn Nghĩa ♂


Con
01. Nguyễn Tuấn Khải ♂
02. Nguyễn Quỳnh Anh ♀