12
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Gặp ♂ ch
Cha Nguyễn Án ♂ ch

Mẹ

không rõ ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Hanh ♀ ch
02 Nguyễn thị Ấm ♀ ch
03 Nguyễn thị Bốn ♀ ch
04 Nguyễn thị Đóa ♀ ch
05 Nguyễn thị Hợi ♀ ch

Vợ 1
Cao thị Gặp ♀ ch


Con
01. Nguyễn thị Tải ♀ ch
02. Nguyễn văn Phước ♂ ch
03. Nguyễn văn Hầu ♂ ch
04. Nguyễn thị Thương ♀ ch
05. Nguyễn thị Mưu ♀ ch
06. Nguyễn thị Phú ♀ ch
07. Nguyễn văn Vỹ ♂ ch
08. Nguyễn thị Tào ♀ ch