12
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Hầu ♂ ch
Cha Nguyễn Gặp ♂ ch

Mẹ

Cao thị Gặp ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Tải ♀ ch
02 Nguyễn văn Phước ♂ ch
04 Nguyễn thị Thương ♀ ch
05 Nguyễn thị Mưu ♀ ch
06 Nguyễn thị Phú ♀ ch
07 Nguyễn văn Vỹ ♂ ch
08 Nguyễn thị Tào ♀ ch

Vợ 1
Lê thị Quyết ♀ ch


Con
01. Nguyễn văn Trinh ♂ ch
02. Nguyễn văn Giáo ♂ ch
03. Nguyễn thị Minh ♀ ch
04. Nguyễn thị Mẫn ♀ ch
05. Nguyễn thị Thinh ♀ ch
06. Nguyễn văn Chính (7 Chính) ch
07. Nguyễn văn Vàng ♂ ch
08. Nguyễn thị Mai ♀
09. Nguyễn văn Thuyền (10 Thuyền) ch