4
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Hội đền Hai Bà Trưng

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Vỹ ♂ ch
Cha Nguyễn Gặp ♂ ch

Mẹ

Cao thị Gặp ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Tải ♀ ch
02 Nguyễn văn Phước ♂ ch
03 Nguyễn văn Hầu ♂ ch
04 Nguyễn thị Thương ♀ ch
05 Nguyễn thị Mưu ♀ ch
06 Nguyễn thị Phú ♀ ch
08 Nguyễn thị Tào ♀ ch