5
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Hùng ♂
Cha Nguyễn văn Bình (4 Liêu) ch

Mẹ

Bùi thị Nông ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Liêu ♀
03 Nguyễn văn Trắc ♂
04 Nguyễn thị Lữ ♀
06 Nguyễn văn Dũng ♂

Vợ 1
Nguyễn thị Tám ♀


Con
01. Nguyễn thị Thúy Kiều ♀
03. Nguyễn thị Thúy Diễm ♀
04. Nguyễn văn Khắc Huy ♂
05. Nguyễn văn Khắc Chương ♂

 

Vợ 2
Đinh thị Thanh Thủy ♀


Con
02. Nguyễn thị Hồng Trang ♀