7
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Đờn ♂ ch
Cha Cao Tổ Nguyễn Trụ ♂ ch

Vợ không rõ 

Con
01. Nguyễn thị Đờn ♀ ch
02. Nguyễn Án ♂ ch
03. Nguyễn thị Mỹ ♀ ch
04. Nguyễn Trứ ♂ ch
05. Nguyễn thị Hàn ♀ ch
06. Nguyễn Thê ♂ ch
07. Nguyễn thị Liện ♀ ch
08. Nguyễn thị Trạm ♀ ch