5
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Lữ ♀
Cha Nguyễn văn Bình (4 Liêu) ch

Mẹ

Bùi thị Nông ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Liêu ♀
03 Nguyễn văn Trắc ♂
05 Nguyễn văn Hùng ♂
06 Nguyễn văn Dũng ♂

Chồng 1
Phạm Hành ♂


Con
01. Phạm Ngọc Thiện ♂
02. Phạm Ngọc Châu ♂
03. Phạm Ngọc Tuyến ♂
04. Phạm Thị Thu ♀
05. Phạm Ngọc Linh ♂