25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Vàng ♂ ch
Cha Nguyễn văn Hầu ♂ ch

Mẹ

Lê thị Quyết ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn văn Trinh ♂ ch
02 Nguyễn văn Giáo ♂ ch
03 Nguyễn thị Minh ♀ ch
04 Nguyễn thị Mẫn ♀ ch
05 Nguyễn thị Thinh ♀ ch
06 Nguyễn văn Chính (7 Chính) ch
08 Nguyễn thị Mai ♀
09 Nguyễn văn Thuyền (10 Thuyền) ch