7
tháng Ba, năm Giáp Thìn

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Tuất ♂ ch
Cha Nguyễn Trứ ♂ ch

Vợ không rõ 

Con
01. Nguyễn Muồi ♂ ch
02. Nguyễn Quy ♂ ch
03. Nguyễn Thạnh ♂ ch
04. Nguyễn thị Giã ♀ ch
05. Nguyễn thị Thục ♀ ch
06. Nguyễn thị Toàn ♀ ch
07. Nguyễn thị Điêu ♀ ch