1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Sang ♂ ch
Cha Nguyễn Trứ ♂ ch

Vợ 1
Trần thị Sang ♀ ch


Con
01. Nguyễn Sang (Lê văn Khánh) ch
02. Nguyễn Ẩm ♂ ch
06. Nguyễn thị Băng (7 Băng) ch