14
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Thạnh ♂ ch
Cha Nguyễn Tuất ♂ ch

Vợ 1
Trần thị Cúc ♀ ch


Con
01. Nguyễn Thặng ♂ ch
02. Nguyễn thị Huề ♀
03. Nguyễn Lành (Bốn Đôn) ch
04. Nguyễn thị Đành ♀
05. Nguyễn thị Thượng ♀
07. Nguyễn văn Tha (8 Tha)