3
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Thặng ♂ ch
Cha Nguyễn Thạnh ♂ ch

Mẹ

Trần thị Cúc ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Huề ♀
03 Nguyễn Lành (Bốn Đôn) ch
04 Nguyễn thị Đành ♀
05 Nguyễn thị Thượng ♀
07 Nguyễn văn Tha (8 Tha)

Vợ 1
Nguyễn thị Sen (Xuân) ch


Con
01. Nguyễn thị Nuôi ♀ ch
02. Nguyễn Chương (3 Chương ) ch
03. Nguyễn thị Thanh ♀
04. Nguyễn thị Thu ♀
05. Nguyễn Hà ♂