3
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Chương ♂ ch
Tên gọi3 Chương
 
Cha Nguyễn Thặng ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Sen (Xuân) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn thị Nuôi ♀ ch
03 Nguyễn thị Thanh ♀
04 Nguyễn thị Thu ♀
05 Nguyễn Hà ♂

Vợ 1
Nguyễn thị Lan ♀


Con
01. Nguyễn văn Lâm ♂
02. Nguyễn Thành Liêm ♂
03. Nguyễn Thành Lưu ♂
04. Nguyễn Thành Luân ♂