12
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Lành ♂ ch
Tên gọiBốn Đôn
 
Cha Nguyễn Thạnh ♂ ch

Mẹ

Trần thị Cúc ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Thặng ♂ ch
02 Nguyễn thị Huề ♀
04 Nguyễn thị Đành ♀
05 Nguyễn thị Thượng ♀
07 Nguyễn văn Tha (8 Tha)

Vợ 1
Nguyễn thị Hường (bà Đôn)


Con
01. Nguyễn Thanh Cường (2 Cường)
02. Nguyễn văn Danh ♂ ch
03. Nguyễn Hồng Di ♂ ch
04. Nguyễn văn Dân (5 Dân) ch
05. Nguyễn văn Ta (6 Ta)
06. Nguyễn thị Lan ♀ ch
07. Nguyễn Hồng Binh (8 Binh)
08. Nguyễn Tiến Sĩ (9 Sĩ)