1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Thượng ♀
Cha Nguyễn Thạnh ♂ ch

Mẹ

Trần thị Cúc ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Thặng ♂ ch
02 Nguyễn thị Huề ♀
03 Nguyễn Lành (Bốn Đôn) ch
04 Nguyễn thị Đành ♀
07 Nguyễn văn Tha (8 Tha)

Chồng 1
Trần văn Ba ♂


Con
01. Trần Ngọc Mẫu ♂
02. Trần Đức Dương ♂
03. Trần thị Xuân ♀
04. Trần thị Nhơn ♀
05. Trần Đức Hòa ♂
06. Trần Đức Thuận ♂
07. Trần Đức Thành ♂
08. Trần thị Công ♀
09. Trần thị Một ♀