12
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Vinh ♂
Cha Nguyễn văn Tha (8 Tha)

Mẹ

Võ thị Mực ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn văn Trung ♂
03 Nguyễn văn Quang ♂
04 Nguyễn văn Tâm ♂
05 Nguyễn văn Tấn ♂

Vợ 1
Võ thị Tám ♀


Con
01. Nguyễn thị Lệ Trinh ♀
02. Nguyễn Hoàng Phước ♂