12
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Quốc Vương ♂
Cha Nguyễn Thanh Cường (2 Cường)

Mẹ

Trần thị Của ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Quốc Khanh ♂
03 Nguyễn Quốc Huân ♂
04 Nguyễn Quốc Huỳnh ♂

Vợ 1
Nguyễn thị Sương ♀


Con
01. Nguyễn Quốc Bảo Ấn ♂
02. Nguyễn Ngọc Quỳnh Như ♀