3
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Minh Nghĩa ♂
Cha Nguyễn văn Danh ♂ ch

Mẹ

Huỳnh thị Búp ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn thị Dương ♀
03 Nguyễn văn Hoàng ♂