1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Hiệp ♂
Cha Nguyễn văn Dân (5 Dân) ch

Mẹ

Nguyễn thị Em ♀

Anh chị em ruột
02 Nguyễn Việt Thắng ♂

Vợ 1
Võ thị Xuyên ♀


Con
01. Nguyễn Võ Hoài Ngọc ♀
02. Nguyễn Võ Hoài Nam ♂