1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn văn Ta ♂
Tên gọi6 Ta
 
Cha Nguyễn Lành (Bốn Đôn) ch

Mẹ

Nguyễn thị Hường (bà Đôn)

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Thanh Cường (2 Cường)
02 Nguyễn văn Danh ♂ ch
03 Nguyễn Hồng Di ♂ ch
04 Nguyễn văn Dân (5 Dân) ch
06 Nguyễn thị Lan ♀ ch
07 Nguyễn Hồng Binh (8 Binh)
08 Nguyễn Tiến Sĩ (9 Sĩ)

Vợ 1
Nguyễn thị Thu Hà ♀


Con
01. Nguyễn thị Hải Yến ♀
02. Nguyễn thị Yến Nhi ♀
03. Nguyễn Hoàng phi ♂