12
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần Đức Thuận ♂
Cha Trần văn Ba ♂

Mẹ

Nguyễn thị Thượng ♀

Anh chị em ruột
01 Trần Ngọc Mẫu ♂
02 Trần Đức Dương ♂
03 Trần thị Xuân ♀
04 Trần thị Nhơn ♀
05 Trần Đức Hòa ♂
07 Trần Đức Thành ♂
08 Trần thị Công ♀
09 Trần thị Một ♀

Vợ 1
Nguyễn thị Thủy ♀


Con
01. Trần thị Thảo ♀
02. Trần Đức Tuấn ♂
03. Trần thị Thanh Hà ♀