6
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phạm thị Dương ♀ ch
Cha Phạm Mẫn ♂

Mẹ

Nguyễn thị Thủ ♀

Chồng 2
Nguyễn Biên (Châu) ch


Con
02. Nguyễn thị Biên (Ký) ch
03. Nguyễn văn Long (Ánh-Hồng) ch
05. Nguyễn thị Lưỡng ♀ ch
06. Nguyễn Tiếng Lực (Phát)
07. Nguyễn thị Tý (Tý)
08. Nguyễn Ngọc Anh (9 Tân-Trang)
09. Nguyễn Mười ♂ ch