25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phạm Ngọc Thiện ♂
Cha Phạm Hành ♂

Mẹ

Nguyễn thị Lữ ♀

Anh chị em ruột
02 Phạm Ngọc Châu ♂
03 Phạm Ngọc Tuyến ♂
04 Phạm Thị Thu ♀
05 Phạm Ngọc Linh ♂

Vợ 1
Trần thị Oanh (An)


Con
01. Phạm Ngọc Tường Vy ♀