12
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần thị Thu Ba ♀
Cha Trần Thông ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Lý ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Trần Trường ♂
03 Trần thị Tho ♀
04 Trần Như Hảo ♂
05 Trần thị May ♀
06 Trần thị Kim Loan ♀

Chồng 1
Đỗ Duy Khánh ♂


Con
01. Đỗ Duy Linh ♂
02. Đỗ thị Thu Thủy ♀