20
tháng Tư, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Phạm Ngọc Tuyến ♂
Cha Phạm Hành ♂

Mẹ

Nguyễn thị Lữ ♀

Anh chị em ruột
01 Phạm Ngọc Thiện ♂
02 Phạm Ngọc Châu ♂
04 Phạm Thị Thu ♀
05 Phạm Ngọc Linh ♂