3
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần Như Hảo ♂
Cha Trần Thông ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Lý ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Trần thị Thu Ba ♀
02 Trần Trường ♂
03 Trần thị Tho ♀
05 Trần thị May ♀
06 Trần thị Kim Loan ♀

Vợ 1
Trần thị Phấn ♀


Con
01. Trần Như Bình ♂
02. Trần Kim Nhật ♂