1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn thị Rô ♀ ch
Cha Nguyễn Ngô ♂ ch

Mẹ

Trần thị Trinh (Câu) ch

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Câu (Thất Bảo) ch
03 Nguyễn thị Kế ♀ ch
04 Nguyễn văn Phúc ♂ ch
05 Nguyễn Thảo (Khiết) ch
06 Nguyễn thị Xảo ♀ ch
07 Nguyễn Khuyến (Hương) ch

Chồng 1
Trần Như Chung ♂ ch


Con
01. Trần Như Tống ♂ ch
02. Trần thị Lên ♀ ch
03. Trần Như Kinh (Dừa)
04. Trần Như Kim ♂ ch
05. Trần Như Ngọc ♂ ch
06. Trần thị Bông ♀
07. Trần thị Lê ♀