1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần Như Tống ♂ ch
Cha Trần Như Chung ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Rô ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Trần thị Lên ♀ ch
03 Trần Như Kinh (Dừa)
04 Trần Như Kim ♂ ch
05 Trần Như Ngọc ♂ ch
06 Trần thị Bông ♀
07 Trần thị Lê ♀

Vợ 1
Võ thị Hoàng ♀


Con
01. Trần Như Hoàng ♂
02. Trần thị Thanh ♀