25
tháng Mười, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần Như Kinh ♂
Tên gọiDừa
 
Cha Trần Như Chung ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Rô ♀ ch

Anh chị em ruột
01 Trần Như Tống ♂ ch
02 Trần thị Lên ♀ ch
04 Trần Như Kim ♂ ch
05 Trần Như Ngọc ♂ ch
06 Trần thị Bông ♀
07 Trần thị Lê ♀

Vợ 1
Nguyễn thị Kịp (Năm)


Con
01. Trần thị Thu Bích ♀ ch
02. Trần thị Huấn ♀
03. Trần Như Luyện ♂
04. Trần Như Tập ♂ ch
05. Trần thị Tý ♀
06. Trần Như Bá ♂