14
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần Như Luyện ♂
Cha Trần Như Kinh (Dừa)

Mẹ

Nguyễn thị Kịp (Năm)

Anh chị em ruột
01 Trần thị Thu Bích ♀ ch
02 Trần thị Huấn ♀
04 Trần Như Tập ♂ ch
05 Trần thị Tý ♀
06 Trần Như Bá ♂

Vợ 1
Nguyễn thị Vân ♀


Con
01. Trần thị Yến Ly ♀
02. Trần thị Mai Ly ♀
03. Trần Mạnh Tường ♂
04. Trần thị Huyền ♀
05. Trần thị Huyên ♀