13
tháng Năm, năm Tân Sửu

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần Như Bá ♂
Cha Trần Như Kinh (Dừa)

Mẹ

Nguyễn thị Kịp (Năm)

Anh chị em ruột
01 Trần thị Thu Bích ♀ ch
02 Trần thị Huấn ♀
03 Trần Như Luyện ♂
04 Trần Như Tập ♂ ch
05 Trần thị Tý ♀

Vợ 1
Nguyễn thị Nhung ♀