1
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần thị Vân ♀
Cha Trần Như Kim ♂ ch

Mẹ

Bùi thị Hữu ♀

Anh chị em ruột
02 Trần thị Vận ♀
03 Trần thị Mệnh ♀
04 Trần thị Lênh ♀
05 Trần Như Danh ♂

Chồng 1
Hồ Thống ♂


Con
01. Hồ Mạnh Trường ♂
02. Hồ Mạnh Tấn ♂
03. Hồ Trần Ngọc Thư ♀