10
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Nguyễn Ngọc Sến ♂
Cha Nguyễn văn Trắc ♂

Mẹ

Lê Thị Lo ♀

Anh chị em ruột
01 Nguyễn Ngọc Liêm ♂
02 Nguyễn Ngọc Lõi ♂

Vợ 1
Trần thị Ngân ♀


Con
01. Nguyễn Ngọc Song Hàn (Tom)
02. Nguyễn Ngọc Ái Quốc ♂