12
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần thị Mệnh ♀
Cha Trần Như Kim ♂ ch

Mẹ

Bùi thị Hữu ♀

Anh chị em ruột
01 Trần thị Vân ♀
02 Trần thị Vận ♀
04 Trần thị Lênh ♀
05 Trần Như Danh ♂

Chồng không rõ 

Con
01. Trần thị Lệ Thu ♀