12
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần Như Danh ♂
Cha Trần Như Kim ♂ ch

Mẹ

Bùi thị Hữu ♀

Anh chị em ruột
01 Trần thị Vân ♀
02 Trần thị Vận ♀
03 Trần thị Mệnh ♀
04 Trần thị Lênh ♀

Vợ 1
thị Châu ♀


Con
01. Trần thị Diểm ♀
02. Trần thị Diên ♀
03. Trần Như Dương ♂