3
tháng Hai nhuần, năm Quý Mẹo

Đạm Thủy - Đức Minh, Mộ Đức - Quảng Ngãi

     

Chỉ thành viên mới xem được hình và chi tiết. Người trong gia phả có địa chỉ email có thể đăng ký làm thành viên.

Đăng ký làm thành viên Đăng nhập

Trần thị Kim Việt ♀
Cha Trần Như Ngọc ♂ ch

Mẹ

Nguyễn thị Hạnh ♀ ch

Anh chị em ruột
02 Trần Như Hùng ♂
03 Trần Như Vũ ♂
04 Trần thị Kim Vinh ♀
05 Trần Như Vỹ ♂
06 Trần thị Thảo Vy ♀
07 Trần Như Linh ♂

Chồng 1
Nguyễn Đức Vinh ♂


Con
01. Nguyễn thị Duyên ♀
02. Nguyễn thị Trang ♀
03. Nguyễn Đức Việt Anh ♂